PÄIVÄHOITOMAKSUT

Tiedoksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista /2016


Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat 1.3.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämisen perusteena olevista tuloista.


Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.


Perheen tulot

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- tai avopuolisot) ja varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen tulot. Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus 5 prosenttia, mikäli tositteista ei ilmene koko verovuoden lomaraha.  Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset (esim. syytinki). 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksu on kuitenkin tarkastettava silloin kun perheen maksukyky olennaisesti muuttuu, perheen olosuhteet muuttuvat, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Tulotiedot on toimitettava kuukauden kuluessa hoitopaikan vastaanottamisesta. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. 


Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kuukausimaksuna enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.  Korkein lapsikohtainen kuukausimaksu on 290 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu.  Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 90 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 

Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana  nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

 

Tulorajat ja maksuprosentit 1.3.2017 alkaen

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja, €/kk

Korkein maksu%

Korkeimman maksun tuloraja,
perheen bruttotulot €/kk

  2

1915

11,5

  4437

  3

1915

9,4

  5000

  4

2053

7,9

  5724

  5

2191

7,9

  5862

  6

2328

7,9

  5999


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen  

Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen eli tuntien perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittujen tuntien sopimus tehdään vähintään 3 kk:ksi kerrallaan. Tuntiperusteinen päivähoitomaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Laskutus tapahtuu maksupäätöksen perusteena olevan tuntivarauksen perusteella. Mikäli varatut tunnit ylittyvät, asiakasmaksu laskutetaan seuraavien käytettyjen/ ilmoitettujen tuntien maksuluokan mukaisesti. Muutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua päivähoitotoimistoon.

Maksutonta esiopetusta on 4h /pvä. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 20–80%.


Alle esiopetusikäinen lapsi (myös esiopetuksessa olevat lapset kesäkuukausina):

Sovittu hoitoaikatuntia/kk

 

Asiakasmaksu prosenttia

korkeimmasta maksusta

Enintään       

 

enintään 80 tuntia

45 %

131 €

81-99 tuntia

55 %

160 €

100-119 tuntia

70 %

203 €

120-139 tuntia

85 %

247 €

yli 140 tuntia

100 %

290 €


 
Esiopetuksessa oleva lapsi esiopetuksen lisäksi päivähoidossa (esiopetuskuukausien aikana) :

Sovittu hoitoaika tuntia/kk

Asiakasmaksu prosenttia

korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk

enintään 30 tuntia

20 %

58 €

31-60 tuntia

40 %

116 €

61-90 tuntia

60 %

174 €

yli 90 tuntia

80 %

232 €

 

Esiopetuksessa olevan kesäaikana hoitoa tarvitsevan lapsen kohdalla sovelletaan alle esiopetusikäisen lapsen maksutaulukkoa.

 

Tilapäisen hoidon maksu 

Tilapäisestä hoidosta, joka ei ole toistuvaa (enintään 5 päivää) peritään 1.3.2017 lähtien maksua 17 € päivältä yli 5h/ päivä ja 12 € päivältä 5 h tai alle/ päivä olevalta hoitoajalta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta. Myös loman ajaksi varatusta, mutta peruuttamatta jätetystä hoitopaikasta, voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7 § mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta, vaikka perheen tulot olisivat niin pienet ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua.

 

Asiakasmaksun periminen poissaolon ajalta

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.  Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään yksitoista toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.  

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä lainkaan eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisinä päivinä. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuksen aluevastaavalle viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. 


Maksuhyvitykset

Maksuhyvitystä saa kesäajalta (kesä-heinä-elokuu) loma-aikoina ennalta ilmoitetusta ajankohdasta. Lisätietoja tästä perheille kesälomakyselyn yhteydessä keväällä

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun tarkistaminen ja tietojen muutokset

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen huoltajien antamiin virheellisin tietoihin, maksu voidaan oikeasta takautuvasti enintään vuoden ajalta.  Mikäli maksu on virheellinen kunnan tekemän virheen vuoksi, noudatetaan korjaamisessa hallintolain 8 luvun säännöksiä. Perheillä on velvollisuus toimittaa tiedot muuttuneista tuloista välittömästi varhaiskasvatuksen toimistosihteerille joko asioinnin kautta tai postitse. Mikäli tulot muuttuvat kesken kuukauden, maksu tarkistetaan seuraavan laskuttamattoman kuukauden alusta alkaen.

 

Perheiden tulee ilmoittaa välittömästi joko asioinnin kautta tai kirjallisesti varhaiskasvatuksen aluevastaavalle perheen kokoon ja lapsen päivähoidon tarpeeseen liittyvät muutokset sekä työpaikka-, osoite-, puhelin- ja nimenmuutokset. 


Maksun maksaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu laskutetaan kerran kuukaudessa. Sovitut hoitotunnit laskutetaan jälkikäteen. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolle. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 

Päivähoitopaikan irtisanominen


Kun et enää tarvitse päivähoitopaikkaa, irtisano lapsesi
paikka hyvissä ajoin (2 vkoa) oman alueesi päivähoidon
aluevastaavalle (koskee myös koulun aloittavia ja koululaisia).
Varmistat näin, että päivähoitolaskutus kohdallasi lakkaa.
Ei siis riitä, että olet kertonut asiasta hoitajallesi.
Laskutus lakkaa vain irtisanotun lapsen osalta.

 

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen palvelunumerosta: 040 180 1059